Formulari alta 2022/2023

  DADES DE LA FAMÍLIA:

  Pare/mare/tutor:


  Alumne/a:


  I3I4I51r2n3r4t5e6e


  I3I4I51r2n3r4t5e6e


  I3I4I51r2n3r4t5e6e


  I3I4I51r2n3r4t5e6e


  AUTORITZACIÓ PROTECCIÓ DE DADES PER LA RECEPCIÓ DE COMUNICACIONS

  Autoritzó expressament les comunicacions relacionades amb la nostra Associació a través del telèfon, correu postal ordinari, correu electrònic , xarxes socials o mitjans de comunicació electrònica equivalents

  AUTORITZACIÓ D' ÚS DE LA IMATGE

  Autoritzo a l’AFA de Les Arrels l’ús d’imatges de la meva persona / fill / filla / representat/da, ja siguin amb format de fotografia o video, individualment o en grup, preses durant l’activitat pròpia del serveis corresponents a activitats escolars, extraescolars, sortides i/o activitats familiars fora de l’escola i amb la finalitat d’incorporar-les a documentació interna o fer-ne difusió a través dels diferents mitjans propis de l’AFA Les Arrels. Aquesta autorització serà vàlida per temps il·limitat, o fins el moment en què faci efectiva la revocació de la mateixa, demanant-ho per escrit davant l’AFA de l’Escola Les Arrels (Passeig Mª Rosa Puig Dalmau, nº 1 ,17190 – Salt) o per email a ampalesarrelssalt@gmail.com adjuntant fotocòpia del seu DNI